Algemene Voorwaarden

CareerSolution B.V.
Online Outplacement
Postbus 84059
2508 AB Den Haag
KvK 60162252

Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de dienstverlening loopbaanadvies, outplacement, arbeidsmarktoriëntatie, online loopbaandiensten, assessments en re-integratie van CareerSolution.

Artikel 2
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door CareerSolution schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Op de betrekkingen tussen CareerSolution en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4
Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder: a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft of een offerte cq voorstel accordeert tot de in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten. b) Opdracht: de overeenkomst tussen CareerSolution B.V.  en de opdrachtgever. c) Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker of een medewerker of persoon die zelfstandig CareerSolution heeft benaderd en die door CareerSolution voor begeleiding is geaccepteerd.

Artikel 5
Client ziet uitdrukkelijk af van de mogelijkheid van 14 dagen bedenktijd.

Artikel 6
De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging of offerte van CareerSolution schriftelijk, mondeling of via een online invulformulier aanvaardt. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij CareerSolution de afgesproken middelen tot begeleiding van de cliënt inzet.

Voor zover het (online) outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enzovoort, dan wel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door CareerSolution en of de produkten/diensten van CareerSolution niet langer te willen aanvaarden,  alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt hetzij het maximaal aantal afgesproken begeleidingsuren is bereikt.

Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens. Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen CareerSolution en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen. De opdracht betreft een inspanningsverplichting en geen resltaatverplichting.

Artikel 7
De faciliteiten, informatie en diensten van het CareerSolution staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het outplacementtraject en/of re-integratietraject en/of arbeidsmarktorientatietraject en de eigen loopbaanoriëntatie.

Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan CareerSolution verstrekte opdracht. De door CareerSolution verstrekte en ter beschikking gestelde documentatie, testen, digitale tools waaronder “Jobdigger”, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.

CareerSolution behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

CareerSolution behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8
CareerSolution behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal CareerSolution de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.

Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan CareerSolution de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.

CareerSolution heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Voorts is CareerSolution niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CareerSolution is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 9
Het volledige honorarium is, tenzij anders schriftelijk vooraf overeengekomen, direct bij opdrachtverlening verschuldigd.
De opdrachtgever is gehouden de door CareerSolution ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Ter zake van buitengerechtelijke kosten zal door CareerSolution in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening gebracht worden zonder dat CareerSolution gehouden is die kosten toe te lichten.

Artikel 10
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan CareerSolution zijn toe te rekenen.
CareerSolution heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CareerSolution met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van CareerSolution opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CareerSolution niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.